O firmie

Solwena Sp. z o.o. powstała w 2016 roku w Gdańsku, jako spin-off Solwit SA - firmy z dużym doświadczeniem w tworzeniu i testowaniu rozwiązań informatycznych oraz w świadczeniu usług związanych z oprogramowaniem dla Klientów różnych branż. Solwena dostarcza kompleksowe i innowacyjne rozwiązania z obszaru zarządzania energią o proekologicznym charakterze, które generują wymierne oszczędności dla ich użytkowników. Spółka obecnie wdraża System Inteligentnego Zarządzania Energią (IZE) dla budynków komercyjnych. Jest to autorski system opracowany w naszej firmie. Produkt ten został po raz pierwszy zastosowany w kompleksie budynków biurowych Bałtyckiego Centrum Biznesu.

Nasz system jest odpowiedzią na Dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przepisy Dyrektywy wyznaczają kierunki zmian w zakresie wprowadzanych rozwiązań promowania budownictwa niskoenergetycznego z jednoczesnym uwzględnieniem poziomu optymalnego pod względem kosztów oraz stymulacją politykę przyszłości, której głównym celem będzie ograniczenie zużycia energii w budynkach.

Najważniejsze zmiany w nowej Dyrektywie 2010/31/UE do wprowadzenia w przepisach wykonawczych:
Wprowadzenie definicji budynku o niemal zerowym zużyciu energii, budynku poddanemu ważniejszej renowacji oraz poziomu optymalnego pod względem kosztów.
Ustanowienie nowych wymagań odnoszących się do instalacji technicznych w budynkach - zarówno nowych, jak i poddanych modernizacji.
Zaostrzenie przepisów dla budynków nowych - wymóg aby od 1 stycznia 2021r. były praktycznie zeroenergetyczne (budynki użyteczności publicznej od 1 stycznia 2019r.).

W celu realizacji wymogów dyrektywy, branża budowlana będzie zmuszona do szeroko zakrojonych działań dostosowawczych. Nie mogą się one ograniczyć do biernych systemów polegających na zwiększaniu izolacyjności cieplnej. W okresach letnich zużycie energii, zwłaszcza elektrycznej, często przekracza koszty ogrzewania. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej. Z tego względu nasz projekt i produkt chcemy skierować na rynki UE, które już dzisiaj są w trakcie jej implementacji.

Istnieje potrzeba wprowadzenia rozwiązania rosnących problemów bilansowania podaży i popytu na energię elektryczną w systemie energetycznym. Z uwagi na fakt, iż zużycie energii w budynkach sięga poziomu 40% (ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej) i stanowi jednocześnie najwyższy wskaźnik spośród głównych sektorów gospodarki, zostały wprowadzone dodatkowe regulacje prowadzące do systematycznego i przemyślanego inwestowania w poprawę charakterystyki energetycznej budynków odzwierciedlającego sukcesywne zmniejszenie zapotrzebowania na energię w tym sektorze.

To prowadzi do koncepcji wprowadzenia zarządzania zużyciem energii, czyli popytem. Nie są to jeszcze rozwiązania stosowane w Polsce, ale spotykane na świecie. Tego typu działania ze strony dostawców energii określane są jako programy zarządzania popytem (ang. DR Demand Response). Typowe systemy zarządzania budynkami spotykane na rynku (BMS – Building Management Systems) również umożliwiają sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w budynku, w tym klimatyzacją i ogrzewaniem. Jednak określenie sposobu - algorytmu sterowania tych urządzeń pozostawia się użytkownikowi obiektu, który na ogół nie jest w stanie zrealizować tego w optymalny sposób (nastawy systemu są dopasowane przede wszystkim do wymagań komfortu użytkowników, nie zawsze są dostosowane do czasu pracy i często ignorują wpływ zdarzeń nadzwyczajnych na zużycie energii).

Uchwalona obecnie ustawa o rynku mocy wyodrębnia tzw. jednostki redukcji, co w części funkcjonalnie odpowiada programom DR. Zastosowanie systemu IZE w budynku pozwala na przekształcenie całego obiektu w zarządzalną jednostkę redukcji (dla większych budynków) lub połączenie kilku mniejszych budynków w taką jednostkę.

Nasz system jest specjalizowanym systemem automatyki, wyposażonym w dedykowane oprogramowanie sterujące, mającym na celu:
aktywne zarządzanie zużyciem energii,
zarządzanie generacją energii z dostępnych źródeł,
zapobieganie marnotrawstwu energii we wszelkich jej postaciach.

System, który opracowaliśmy, zapewnia nieosiągalne innymi metodami obniżenie zużycia energii i pozwala na wykorzystanie możliwości wpływania na zużycie energii w budynku do świadczenia usług na rzecz operatorów systemów energetycznych. Działania na rynku krajowym są przygotowaniem i zebraniem doświadczeń przed wejściem na rynki zagraniczne.