Projekty Dofinansowane
IZE.SMART. Inteligentny moderator zużycia energii pod kątem optymalizacji komfortu w obiektach biurowych i użyteczności publicznej” w ramach działania Ekspansja przez innowacje
Solwena Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , pod tytułem „IZE.SMART. Inteligentny moderator zużycia energii pod kątem optymalizacji komfortu w obiektach biurowych i użyteczności publicznej” w ramach działania Ekspansja przez innowacje .

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 953 605, 30 PLN.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 1 604 671,22 PLN.

Celem projektu jest opracowanie opartej o sieć neuronową, inteligentnej platformy chmurowej IZE.SMART optymalizującej zużycie energii pod kątem utrzymania zdalnego komfortu w obiektach biurowych i użyteczności publicznej w oparciu o modele komfortu obszarów budynku, redukujące opomiarowanie pomieszczeń i umożliwiającej wielokryterialne zarządzanie źródłami OZE.

Partnerzy: Solwena sp. z.o.o. Tapptic Poland sp. Zo.o.
Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Solwena Spółka z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00.



Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Numer umowy: UG-PMT/0756/5N/2019-NOR

Cele projektu:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej na rynku norweskim poprzez realizację:
• działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
• działań zagranicznych: weryfikacją prawną związaną z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia produktu na rynek NOR udział w imprezie targowo-wystawienniczej, działania promocyjne w postaci artykułów/informacji reklamowych o internacjonalizowanym produkcie.
Planowane efekty:
Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Wartość projektu: 200 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100%

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
CEL FINANSOWANIA: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w najtrudniejszym jak do tej pory okresie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla SOLWENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 49 591,95 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%.