Projekty zrealizowane
Modernizacja energetyczna 25 budynków użyteczności publicznej miasta Sopot
Uczestniczymy w projekcie jako podwykonawca firmy ENGIE, partnera prywatnego wybranego przez Miasto Sopot do realizacji projektu
„ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Sopot”. Projekt obejmuje 25 budynków na terenie Sopotu. W projekcie zaproponowaliśmy firmie ENGIE wdrożenie IZE zapewniając monitorowanie oraz aktywne zarządzanie zużyciem energii w tych budynkach. Projekt realizowany przez firmę ENGIE obejmuje też wymianę oświetlenia i termomodernizację budynków, co w sumie zapewni oszczędności ciepła na poziomie nawet 49 % i oszczędności oświetlenia na poziomie nawet ponad 60 %. W 15 budynkach zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne, których działanie będzie również monitorowane przez nasz system.
System IZE umożliwi między innymi zdalny odczyt temperatur
w budynkach objętych przedsięwzięciem, a następnie sterowanie instalacją grzewczą pomieszczeń w taki sposób, aby zapewnione były optymalne dla użytkowników temperatury. System automatycznie obniży temperaturę pomieszczeń do dopuszczalnej wartości minimalnej podczas przerw w użytkowaniu.
Projekt obejmuje też stworzenie wizualizacji działania systemu, uzyskiwanych oszczędności oraz informacji motywujących do poszanowania energii przez użytkowników budynków.
W wyniku realizacji projektu Miasto Sopot uzyska realne zmniejszenie rachunków za energię w wysokości ponad miliona złotych rocznie,
a zaoszczędzone kwoty będą wykorzystane na spłatę kosztów tej inwestycji.
Projekt Biostrateg
Jako dostawca technologii, wdrożymy system IZE na potrzeby konsorcjum realizującego dofinansowany ze środków NCBiR projekt „Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej”, funkcjonujący też pod nazwą Tech-Rol. System IZE w tym projekcie zapewni monitorowanie i zarządzania energią w obiektach należących do gminy, lokalnych źródłach energii odnawialnej oraz bilansowanie zasobów energii dostępnych w gminie w postaci biomasy lub odpadów komunalnych.
Docelowo w ramach projektu ma powstać model zarządzania gminnymi klastrami energetycznymi. Projekt realizowany jest wspólnie z firmą Bluetomation, uczestnikiem Konsorcjum, którego liderem jest Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Biostrateg, w obszarze „Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej”. Celem głównym projektu jest rozwój wiedzy w obszarach gmin rolnych w zakresie wykorzystania ekoenergii oraz podnoszenia efektywności energetycznej. Program ma stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.
Hotel Haffner ****
hotel w Sopocie. Modernizacja central wentylacyjnych i wprowadzenie naszego systemu IZE.
BCB – bałtyckie centrum biznesu
Budynek 12 000 m2. System IZE został zaimplementowany w całości.
Na obiekcie BCB2 system IZE współpracuje ze wszystkimi urządzeniami obiektowymi (centrale wentylacyjne, chillery, kotłownie, przepustnice powietrza, klimakonwektory, system SKD, sterowanie oświetleniem, odczyt liczników energii, odczyt licznika wody, odczyt danych z SZR), jak również odczytuje stany czujników – otwarcia drzwi, otwarcia okien oraz czujników ruchu.

Na obszarze najemcy III piętra dodatkowo steruje wewnętrznymi roletami okiennymi.
W wyniku działania algorytmów oszczędnościowych (optymalizacja czasowa włączenia niezbędnych urządzeń do utrzymania komfortu w budynku) udało się zmniejszyć zużycie energii o ponad 20%